Yeniçeri Ocağı Hakkında Bilgi

Yazar: sanalzade Tarih: 2 Ocak 2012

Yeniçeri Ocağı Hakkında BilgiBizzat padişahın hizmetine ait yaya kuvetlerinden olan Yeniçeri Ocağı’nın I. Murad zamanında 1362′de kurulduğu kuvvetle muhtemeldir. Ocağın tertibinde Selçuklu ve Memlûklar örnek alınmıştır.

Kavânîn-i Yeniçeriyânda belirtildiği üzere Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa tarafından savaşta elde edilen esirlerden devlete verilen beşte biri, bir müddet eğitildikten sonra ihtiyaç çerçevesinde iki akçe yevmiye ile yeniçeri yapılmaktaydı.

Ancak bu usulün mahzurlu bulunması üzerine daha sonra Gelibolu Acemi Ocağı’nda yetiştirilen efrad Yeniçeri Ocağı’na alınmaya bşlanmıştır. Bu ocağın da kurulmasında Çandarlı Kara Halil ile Kara Rüstem’in büyük rolü olmuştur.

Yeniçeriliğin ilk teşkilinde orduya bin kadar yeniçeri alınmış ve bunların her yüz kişisine kumandan olarak Türkler’den meydana getirilen yaya askeri usulüne uygun olarak bir Yayabaşı tayin edilmiştir.

Ocak XV. yüzyıl ortalarına kadar yaya bölükleri veya daha sonra cemaat adı verilen bir sınıftan ibaret iken, Fâtih Sultan Mehmed zamanından itibaren sekban bölüğünün de kurulmasıyla iki sınıf haline gelmiştir. XVI. asır başlarında ise Ağa bölükleri denilen üçüncü bir sınıf daha teşekkül etmiştir. Bütün yeniçeri bölüklerinin mevcutları XV. yüzyıl ortalarına kadar aşağı yukarı onbin kadardı.

Yeniçeriler başlarına börk ismi verilen beyaz keçeden bir başlık giyerlerdi. Bunun arkasında ise yatırtma denilen ve omuza kadar inen bir parça yer almaktaydı. Yeniçeriler börklerini eğri, subayları da düz giyerlerdi. Fâtih Kanunnâmesi’nde yeniçeri taifesine her yıl beşer zirâ’ astar verilmesi hükmü konmuştur.Yeniçeri Ocağı’nın en büyük kumandanı Yeniçeri Ağası olup, bundan sonra sırasıyla Sekbanbaşı, Ocak kethüdası veya Kul Kethüdası, Zağarcıbaşı, Seksoncubaşı, Turnacıbaşı, Başçavuş ve Muhzır Ağa ocağın en büyük ağalarıydı.

Bunlardan Yeniçeri Ağası, ocağın kuruluşundan 1451 senesine kadar ocaktan tayin edilirken bu atrihten sonra sekbanbaşılardan tayin edilmeye başlanmıştır. Bununla birlikte bu kanun daha sonra değiştirilmiş ve tamamen ocak dışında kişiler ağa tayin olunmaya başlanmıştır.

Yeniçeri Ağası Yeniçeri Ocağı’yla Acemi Ocağı işlerinden sorumlu bulunmaktaydı. Ayrıca İstanbul’un asayişi ile de ilgilenir, beraberinde bulunan bir heyetle kol dolaiıp asayişi temin ederdi. Bu bakımdan hükümdarlar bunların güvenilir ve sadık kimselerden olmasına itina göstermişlerdir.Yeniçeri Ocağı Hakkında Bilgi

Kanunnâmelere göre Yeniçeri Ağası’na önceleri dörtyüz eli akçe yevmiye tahsis edilmişken, daha sonra bu beşyüz akçeye çıkarılmıştır. Ayrıca her yıl Koyun Emini’nden sekizbin kuruş geliri vardı. Bunun haricinde arpalık olarak Tuna yalısında ellibin akçelik bir de serbest zeamet bağlanmıştı. Yeniçeri hazinesinin üçte biri de ağanın gelirleri arasındaydı. Öte yandan üç senede bir padişahın has ahırından bir at verilmesi kanundu. Eğer Yeniçeri Ağası sancağa çıkacak olursa dörtyüzotuzbin akçe verilmesi hükmü konmuştu.

Yeniçeri Ağası padişahın cuma namazına çıkışında maiyyetindeki yeniçerilerle beraber selâmlıkta bulunurlardı. Sefer sırasında da padişahın koruyucusu ve has askeriydiler. Sefere ağalığa ait iki tuğ ile beyaz bir sancakla iştirak ederdi. Kendisi seferdeyken yerine sekbanbaşı bakardı. Bununla birlikte bazan ağalardan biri de vekâlet edebilirdi.

Yeniçeri Ağası ocakla ilgili işleri görmek üzere Ağa divanı adı verilen bir divan kurar ve ocakla ilgili davaları dinlerdi. Yeniçeri Ağaları ayrıca Yeniçeri kâtibi hariç diğer bütün ocak ağalarının azil ve tayinleri kendisinin sadrıazama arzıyla olurdu.

Yeniçeri ağalarının terfileri halinde onaltıncı asır sınlarına kadar genellikle Beylerbeyi veya Kaptan-ı derya olurlardı. Ağalar derece itibariyle sancakbeyi düzeyindeydiler, azledildikleri vakit maaşları karşılığı haslarla sancakbeyliğine tayin edilirlerdi. Ağaların tayin ve azilleri XVI. yüzyılın sonlarına kadar hükümdara ait olup bundan sonra bu yetki veziriazama bırakılmıştır.
Yeniçeri Ocağı Hakkında BilgiYeniçerilerin XV. yüzyıl ortalarına kadar mevcutları onbin, Kanuni’nin vefatı sırasında da oniki bin dolaylarında idi. Halbuki bu sayı XVI. yüzyılın sonlarında yirmiyedi bine, XVII. yüzyıl başlarında da otuzyedi bine çıkmış, asrın ortalarında kırkaltıbini geçmiştir. Hattâ bir ara asrın ortalarında seksenbini geçmiş, Karlofça Antlaşması sırasında da yetmişbin civarında olmuştur.

Yeniçeri ocağı XVI. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı ordusunun talimli, mükemmel bir yaya kuvveti iken, bu tarihten itibaren bozulmaya başlamıştır. Yeniçeri ocağının bozulmaya başlaması III. Murad devrinde başlayıp, bu hükümdar zamanında devşirme kanununa aykırı olarak ocağa yabancı kişiler kaydedilmiştir.

Böylece talimsiz, başıboş kimselerin ocağa girmeleriyle bu askerî teşkilât, doğrudan siyasete katılan, devlet adamlarını tayin veya azlettiren, padişahları tahttan indiren veya tahta çıkaran bir kuvvet halini almış ve bu sebeple II. Mahmud devrinde 15 Haziran 1826′da kaldırılmıştır. Osmanlı tarihlerinde bu hadise Vak’a-hayriyye olarak adlandırılır.

yeniçeri ocağı kısaca bilgi, yeni çeri ocağı özet, yeniçeri ağası, tımar sistemi, yeniçeri ocağı hakkında bilgi, yeniçeri ocağı ödev, yeniçeri ansiklopedik bilgi, yeniçeri ocağı nedir, osmanlı devleti yeniçeri ocağı, osmanlı ordusu yeniçeri ocağı, yenı cerı ocagı, yenıcerı ocak, yenı çeri ocağı, yeniçeriocağı, yeni çeri ocağı, yenıcerıocagı
Etiketler
Yorumlar

11 Yorum Yapılmış!

lefiero

Oca 02, 2012

güzel bilgilendirme olmuş tşkler

Cevapla

kemalcan

Oca 03, 2012

tarihimizi okumamız lazım güzel bir bilgi

Cevapla

Tuğba C.

Oca 03, 2012

Yeniçerililer diye diye ömrümüz onları ezberlemekle geçti.

Cevapla

androidsistem

Oca 03, 2012

zamanında ne ilgimi çekiyordu Osmanlı tarihi. Yeniçerileri de az okumamıştım

Cevapla

Arsen

Oca 03, 2012

Yeniçeri diyince aklıma isyandan başka bir şey gelmiyor malesef.

Cevapla

ahmetsercan

Oca 04, 2012

Gerekli bir bilgi teşekkürler. eline sağlık.

Cevapla

bilgi

Oca 04, 2012

ooo direk isyan olmaz kardeşim her ne kadar her dönemde isyan etmiş olsalarda bir çok yerin fethedilmesi ve islamın yayılması yeniçeriler sayesinde olmuştur unutmayalım.

Cevapla

bilgi

Oca 05, 2012

Şu da bi gerçek ki yeniçeri ocağı devşirme olduğu için fitnelere çabuk inanıyorlardı isyanların en büyük nedeni bence bu

Cevapla

Kerem Zor

Oca 05, 2012

çok güzel anlatım teşekkürler, ömrüm bunları ezberlemekle geçti :D

Cevapla

Halil

Oca 05, 2012

Bilgilendirme güzel.Teşekkürler

Cevapla

Yorumcu

Oca 22, 2012

yeniçeriler hakkında bilmdiklerimi öğrendim teşekkür ediyorum.

Cevapla

Yorum yapmak ister misin?


Benzer Yazılar